تعبیر خواب بافتن و بافندگی

به گزارش وبلاگ تحصیل، با تعبیر خواب بافتن، تعبیر خواب بافتن ابریشم، تعبیر دیدن بافتن در خواب توسط زن و مرد و تعبیر خواب کارخانه ریسندگی و بافندگی همراه ما باشید.

تعبیر خواب بافتن و بافندگی

سرویس سرگرمی - ریسمان بافته و غیره در رویا نشانه به هم بافتن تاثیراتی است که در زندگی فرد ایجاد شده است. یکی کردن احساسات متضاد یا آشتی دادن دیگران از دیگر نشانه های بافتن طناب یا وسایل دیگر در خواب است (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بافتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب بافتنی: آسایش در خانه
  • یک طرح فانتزی می بافید: شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود.
  • دشمنان می بافند: درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد.
  • دیگران می بافند: دوستان به شما نارو می زنند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی.

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید، به این معنا است که در یک موقعیت خسته کننده ای قرار می گیرید که می توانید بر آن تسلط پیدا کنید.

تعبیر خواب بافتن ابریشم

مطیعی تهرانی: بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد. روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تأمل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت.

تعبیر دیدن خواب بافتن توسط مرد

بیتون می گوید: اگر مردی خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می کند، نشانه آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت.

مطیعی تهرانی: اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد.

تعبیر دیدن خواب بافتن توسط زن

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر دختری خواب بافندگی ببیند، نشانه آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت.
  • اگر زنی خواب ببیند بافندگی می کند، نشانه آن است که زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود.

مطیعی تهرانی: اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه، خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد. اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد.

کتاب سرزمین رویاها:

  • یک زن جوان خواب ببیند که می بافد: او فوراً ازدواج خواهد کرد.
  • یک مادرخواب ببیند که می بافد: او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت.

تعبیر خواب کارخانه ریسندگی و بافندگی

آنلی بیتون:

  • اگر دختری خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می کند، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد.
  • اگر خواب ببینید که کارخانه ریسندگی که در آن کار می کنید ویران می شود، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد.
منبع: setare.com

به "تعبیر خواب بافتن و بافندگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بافتن و بافندگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید